Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών.

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 17/9/2013


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Τις  αριθμ. 8/28.8.2013 θέμα 8ο και. 9/30.8.2013 θέμα 1ο αποφάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για τη διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς  τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού αντίστοιχα.

9. Τις ανάγκες της πράξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€6.520,32) χωρίς Φ.Π.Α. ή οκτώ χιλιάδων και είκοσι ευρώ (€8.020,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών (καλώδια – μηχανολογικά μικροεξαρτήματα – ηλεκτρονικά μικροεξαρτήματα), στο πλαίσιο υλοποίησης  του Υποέργου 04 «Εκπαίδευση-Υποστήριξη-Πιλοτική Λειτουργία» της Πράξης «ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τα υπό προμήθεια είδη του παρόντος Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και  από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. για το σύνολο των Τμημάτων, Αγ. Λουκάς, Καβάλα, όπου θα παραλαμβάνονται μέχρι την Δευτέρα 30/9/2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στη γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε.  Αρμόδιο γραφείο για την παραλαβή προσφορών είναι το πρωτόκολλο, τηλ. 2510-462139 και για την παροχή διευκρινίσεων ο κ. Ηλίας Σαράφης τηλ. 2510462230.

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια υλικών όπως περιγράφονται  στο Παράρτημα Α της παρούσας.

 

2. Προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€6.520,32) χωρίς Φ.Π.Α. ή οκτώ χιλιάδων και είκοσι ευρώ (€8.020,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

3. Σύνταξη και υποβολή προσφορών - Τιμές

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του.

 

Πρόσωπα που δικαιούνται συμμετοχής :

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργούν νόμιμα, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται με αντικείμενο τα υπό προμήθεια υλικά.

β) Συνεταιρισμοί,

γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά

δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών και

ε) Κάθε ενδιαφερόμενος, που σύμφωνα με την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών του συνημμένου Παραρτήματος A (διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της προκήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών υπό μορφή Πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης /κατακύρωσης.

Οι τιμή θα δίδεται με και χωρίς ΦΠΑ, εκφρασμένη σε ευρώ. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί στο είδος.

Οι προσφορές υποβάλλονται:

α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέλθουν στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν Προσφορά στο Τυποποιημένο Έντυπο του Παραρτήματος Α, σε ένα (1) αντίγραφο για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών.

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

•Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ.).

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου του διαγωνισμού.

• Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

4. Δημοσίευση

Η Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο  δικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε. (http://ee.teikav.edu.gr/ ).

 

5. Κατακύρωση του Διαγωνισμού

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Α.Μ.Θ., η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Μεταξύ της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

 

6. Παράδοση- Παραλαβή

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο χώρο και τον τόπο που θα υποδειχθεί. Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι παραδοτέα το αργότερο σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης.

 

7. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος :

·       αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα είδη που του κατακυρώθηκαν αμέσως μετά την επίσημη προς αυτόν ανάθεση,

·       είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση των ειδών.

 

8. Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή θα υλοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή [ποιοτική και ποσοτική] των ειδών της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

 

9. Κρατήσεις –Επιβαρύνσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

1. Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης μέχρι τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ..

2. Οι κατά το  νόμο κρατήσεις.

 

10. Γενικοί Όροι

10.1. Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

Αγ. Λουκάς, 65404

Καβάλα

 

 

10.2. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο της Πράξης κ. Ηλία Σαράφη τηλ. 2510462230.


Προκήρυξη