Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα»

  • Εκτύπωση

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ Καβάλας, στα πλαίσια του έργου με τίτλο  « Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα»  με κωδικό MIS389316, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου κ. Αύγουστου Τσινάκου, για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων του Υποέργου 2 της ανωτέρω πράξης, σας γνωστοποιεί ότι στις 24/9/2013 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του Συλλογικού οργάνου της Επιτροπής Παραλαβής τιμολογίων(προμηθειών και παροχής) του έργου.                             

                                                                                   Καβάλα 20/9/2013         

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ