Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 25/11/2013

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» κωδ. ΟΠΣ (MIS) 304244, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου κ. Βασίλειου Μαρδύρη, για συγκρότηση της Επιτροπής  Παρακολούθησης και Παραλαβής  Έργου  για το υποέργο 2 «Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου» με προϋπολογισμό των 58.351,20€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, σας γνωστοποιεί ότι στις 27/11/2013 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του ανωτέρω Συλλογικού οργάνου.

 

Καβάλα 25/11/2013       

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ