ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ στα πλαίσια της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 17/12/2013.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ»που εντάσσεται στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή)  κωδ. ΟΠΣ (MIS) 304244, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου κ. Βασίλειου Μαρδύρη, για συγκρότηση της Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού για το υποέργο 3 «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» με προϋπολογισμό 109.000 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, σας γνωστοποιεί ότι στις 20/12/2013 και ώρα 8.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του ανωτέρω Συλλογικού οργάνου.

 

Καβάλα 17/12/2013      

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ