ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «UTILIZING STREAM WATERS IN THE SUPPRESSION OF FOREST FIRES WITH THE HELP OF NEW TECHNOLOGIES – STREAMS - 2 - SUPPRESS - FIRES»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 8/1/2014.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΞΗ: «UTILIZING STREAM WATERS IN THE SUPPRESSION OF FOREST FIRES WITH THE HELP OF NEW TECHNOLOGIES – STREAMS - 2 - SUPPRESS - FIRES»

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

 Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Την αριθμ. 10/10-10-2013 Θέμα 14ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για τη έγκριση διενέργειας και τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Τις ανάγκες της πράξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων πεντακόσιων εξήντα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (€12.560,98) χωρίς Φ.Π.Α. ή δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€15.450,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «UTILIZINGSTREAMWATERSINTHESUPPRESSIONOFFORESTFIRESWITHTHEHELPOFNEWTECHNOLOGIESSTREAMS - 2 - SUPPRESS - FIRES» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τα υπό προμήθεια είδη του παρόντος Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ