ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 15/1/2014.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΞΗ: «Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education»

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ

 Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Την αριθμ. 13/20-12-2013 Θέμα 15ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ για τη διενέργεια του πρόχειρου.

9. Τις ανάγκες της πράξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτών (€9.512,20) χωρίς Φ.Π.Α. ή έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€11.700,00) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης,  διαμονής και διατροφής στα πλαίσια του Εντατικού Προγράμματος (IP) με τίτλο «Excellence in Photogrammetry for Open Cultural Landscape & Heritage Education» (Erasmus EPOCHE) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ