Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου «Ανάδειξη του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού ρόλου του περιαστικού άλσους Δημοτικού (Εθνικού) Σταδίου-Νοσοκομείου και της νότιας περιοχής της Αγ. Βαρβάρας-ξερ

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 19/2/2014.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο  «Ανάδειξη του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού ρόλου του περιαστικού άλσους Δημοτικού (Εθνικού) Σταδίου-Νοσοκομείου και της νότιας περιοχής της Αγ. Βαρβάρας-ξεροχειμάρου Καλλιφύτου στην περιοχή παρέμβασης ΟΣΑΑ»  με κωδικό MIS430008, κατόπιν αιτήματος της Επιστημονικής Υπευθύνου του κ. Βασιλικής Καζάνα, για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής οικονομικού αντικειμένου-τιμολογίων, σας γνωστοποιεί ότι στις 21/2/2014 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του Συλλογικού οργάνου της Επιτροπής Παραλαβής οικονομικού αντικειμένου-τιμολογίων(προμηθειών και παροχής) του έργου.                                                                                                                      

Καβάλα 19/2/2014        

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ