Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Utilizing Stream Waters in the Suppresion of Forest Fires with the Help of New Technologies – STEAMS-2-SUPPRESS-FIRES»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10/6/2014

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «UtilizingStreamWatersintheSuppresionofForestFireswiththeHelpofNewTechnologiesSTEAMS-2-SUPPRESS-FIRES», με κωδικό 12-E-004, του προγράμματος  «EUINTERREGIVBlackSeaBasinJointOperationalProgramme 2007-2013», κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Γεώργιου Ζαϊμη  για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου, που αφορούν: A. UpdateandmaintenanceofwebsiteB. Consultantonthedevelopmentoftheneighbournetworkandinthedesign, organization, implementationoftheworkshopsandconferences, σας γνωστοποιεί ότι στις 12/6/2014 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού του έργου.

                                                                                                                     

Καβάλα 10/6/2014        

Γραμματεία ΕΛΚΕ