Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια τουτου έργου με τίτλο «Χωρικές δικτυωτές κατασκευές για ελαφρά εξαρτήματα εργαλειομηχανών (Ελλάδα-Ισραήλ)»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 18/8/2014.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Χωρικές δικτυωτές κατασκευές για ελαφρά εξαρτήματα εργαλειομηχανών (Ελλάδα-Ισραήλ)», με κωδικό ΓΓΕΤ ISR_3292, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Ηλία Σαράφη  για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού, σας γνωστοποιεί ότι στις 20/8/2014 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής ανοικτού τακτικού διαγωνισμού  του έργου.

                                                                                                           

Καβάλα 18/8/2014        

                                                                                                                                                                             Γραμματεία ΕΛΚΕ