Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 18/8/2014.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας», με κωδικό MIS304244-ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Βασίλειου Μαρδύρη  για τον ορισμό επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου για το ΥΕ3 «ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» της ανωτέρω Πράξης, σας γνωστοποιεί ότι στις 20/8/2014 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

 

                                                                                                                       

Καβάλα 18/8/2014        

Γραμματεία ΕΛΚΕ