Διαβούλευση σχεδίου προκήρυξης διαγωνισμού έργου προμήθειας

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 25/8/2014.

 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το ΤΕΙ ΑΜΘ – Ειδικός Λογαριασμός  Κονδυλίων Έρευνας, αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 7133/24.06.2014 Απόφαση ένταξης  χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας/Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και την κείμενη νομοθεσία, και προκειμένου να προχωρήσει σε ανακοίνωση ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την κάλυψη προμήθειας οργάνων και εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Χωρικές Δικτυωτές Κατασκευές για Ελαφρά Εξαρτήματα Εργαλειομηχανών» (Κωδικός ΓΓΕΤ ISR_3292), της Πράξης: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες»,  όπως αυτή εντάχθηκε στο ΕΠΑΕ, Α.Π. 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης: Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας», με κωδικό ΓΓΕΤ ISR_3292, προϋπολογισμού δαπάνης 164.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης, για τον κάτωθι  διαγωνισμό:

Τεύχος προκήρυξης ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου προμήθειας «οργάνων και εξοπλισμού» (ISR_3292)

Η διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης.

Επισημάνεται ότι τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω e-mail στο isaraf@teikav.edu.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ