Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Καβάλας"

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 25/8/2014.

 


ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του Υποέργου 2 του έργου με τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Καβάλας» με κωδικό MIS 304267, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Δημήτριου Μπαντέκα  για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, σας γνωστοποιεί ότι στις 27/8/2014 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού  του έργου.

 

                                                                                                                    

Καβάλα 25/8/2014        

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ