Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Καβάλας"

  • Εκτύπωση

 


 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 05/09/2014

         

 ΤΕΙ ΑΜΘ

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Καβάλας», με κωδικό MIS296814, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου κ. Δημήτριου Μπαντέκα για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τις ανάγκες  προβολής και δημοσιότητας (τηλεοπτικό σποτ), σας γνωστοποιεί ότι στις 9/9/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού του έργου.                                                                                                                    

 Καβάλα 5/9/2014          

                                                                                  Γραμματεία ΕΛΚΕ