Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Χωρικές Δικτυωτές Κατασκευές για Ελαφρά Εξαρτήματα Εργαλειομηχανών» (Κωδικός ΓΓΕΤ ISR_3292)

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 8/9/2014.

 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Το ΤΕΙ ΑΜΘ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό έργου προμήθειας «οργάνων και εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Χωρικές Δικτυωτές Κατασκευές για Ελαφρά Εξαρτήματα Εργαλειομηχανών» (Κωδικός ΓΓΕΤ ISR_3292), της Πράξης: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες», όπως αυτή εντάχθηκε στο ΕΠΑΕ, Α.Π. 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης: Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» με την αριθμ. 7133/24.06.2014 Απόφαση ένταξης  χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας/Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

α/α

Είδος

CPV  (Διεθνές Κωδικολόγιο ειδών Αγαθών – Υπηρεσιών)

Α.

3Δ Εκτυπωτής τεχνολογίας FDM για ABS

43420000-3:

Μηχανήματα κατασκευής μητρών χυτηρίου

Β.

3Δ Εκτυπωτής τεχνολογίας FDM για Nylon-PETT

43420000-3:

Μηχανήματα κατασκευής μητρών χυτηρίου

Γ.

3Δ Εκτυπωτής τεχνολογίας SLA

43420000-3:

Μηχανήματα κατασκευής μητρών χυτηρίου

Δ.

Χυτόπρεσσα Κενού ή φυγοκεντρική με συνοδευτικά εξαρτήματα

43720000-6:

Μηχανήματα χύτευσης

Ε.

Τραχύμετρο με συνοδευτικά εξαρτήματα

38400000-9:

Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών

ΣΤ.

Διεγέρτης Ταλαντώσεων με συνοδευτικά εξαρτήματα

38300000-8:

Όργανα μετρήσεων

 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του έργου προμήθειας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ