ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «UTILIZING STREAM WATERS IN THE SUPPRESSION OF FOREST FIRES WITH THE HELP OF NEW TECHNOLOGIES – STREAMS - 2 - SUPPRESS - FIRES»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 8/10/2014.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΞΗ: «UTILIZING STREAM WATERS IN THE SUPPRESSION OF FOREST FIRES WITH THE HELP OF NEW TECHNOLOGIES – STREAMS - 2 - SUPPRESS - FIRES»

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

 Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Τις αριθμ. 8/5-6-2014 Θέμα 22.8ο και 14/25-9-2014 θέμα 1ο,  αποφάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για τη διενέργεια του διαγωνισμού, τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού και την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού.

9. Τις ανάγκες της πράξης.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων οκτώ ευρώ και δεκατριών λεπτών (€13.008,13) χωρίς Φ.Π.Α. ή δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (€16.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης: «UTILIZINGSTREAMWATERSINTHESUPPRESSIONOFFORESTFIRESWITHTHEHELPOFNEWTECHNOLOGIESSTREAMS - 2 - SUPPRESSFIRES.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ