Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΙ Καβάλας»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 15/10/2014.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΙ Καβάλας»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ έχοντας υπόψη:

1.   Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2.  Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3.  Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)".

4.   Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5.  Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6.   Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7.   Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

8.   Την με αρ. 12075/27.08.2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε βάσει των υπ’ αρίθμ. 11599/01.07.2011 (1η Τροποποίηση) και 22974/08.11.2013 (2η Τροποποίηση) Αποφάσεων.

9.   Την με αρ. 12/28-11-2013 (θ.8ο) σχετική Απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου Έγκρισης της Απόφασης Εκτέλεσης του Υποέργου με α/α «02» με ίδια μέσα.

10.  Την με αρ. 13/11-09-2014 (Θ.9ο) απόφαση Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την δημιουργία και προβολή τηλεοπτικού σποτ, προϋπολογισμού δαπάνης χιλίων τετρακοσίων εξήντα τριών και σαράντα ένα χιλιοστών (€1.463,41) χωρίς Φ.Π.Α. ή χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.800) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

11.  Τις ανάγκες του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού χιλίων τετρακοσίων εξήντα τριών και σαράντα ενός χιλιοστών (€1.463,41) χωρίς Φ.Π.Α. ή χιλίων οκτακοσίων ευρώ (€1.800) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., του Υποέργου με α/α «02» της Πράξης «ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Καβάλας»,  με κωδικό MIS 296814, που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, για τις ανάγκες προβολής και δημοσιότητας της πράξης (Ε.Δ. 3.2.1. Διαφήμιση στην Τοπική Τηλεόραση).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ