Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης συλλογικών οργάνων στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Πρόληψη της εδαφικής Διάβρωσης με τη χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος», κωδικό 4422 και ακρωνύμιο «MaP-Erosion»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 28/11/2014

 

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Διαχείριση και Πρόληψη της εδαφικής Διάβρωσης με τη χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος»,  κωδικό 4422 και ακρωνύμιο «MaP-Erosion», κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Γεώργιου Ζαίμη, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του έργου, σας γνωστοποιεί ότι στις 02/12/2014 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών του έργου.

                                                                                                                       

Καβάλα 28/11/2014      

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ