Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπου υλικού δημοσιότητας

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 08/06/2012

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης πέντε χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε ευρώ  (5.284,55 €) χωρίςΦ.Π.Α. ήέξιχιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια έντυπου υλικού δημοσιότητας (αφίσα έργου, έντυπο υλικό κτλ), της Πράξης με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» του ΤΕΙ Καβάλας

Προκήρυξη