Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΕΓΑ-Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 11/6/2015.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΕΓΑ-Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών τηλεφώνων», με κωδικό έργου MIS 505696(ΚΕ: 80094) κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Αύγουστου Τσινάκου, για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορά πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας αναλωσίμων-εκπαιδευτικού υλικού, σας γνωστοποιεί ότι στις 15/06/2015 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

 

                                                                                                                       

      Καβάλα  11/06/2015

Γραμματεία ΕΛΚΕ