Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού στα πλαίσια της πράξης: «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Καβάλας- Φάση Β»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 12/6/2015.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 

 ΠΡΑΞΗ: «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Καβάλας- Φάση Β»

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Την απόφαση ένταξης της ΔΑΣΤΑ 281/12-1-2011, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 87999/30-5-2011 και 22608/5-11-2013.

9. Την με αριθ 8/21-05-2015 (Θ.27ο) απόφαση Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού διαφημιστικού υλικού, επανεκτυπώσεις,  προϋπολογισμού δαπάνης χιλίων διακοσίων δεκαεννέα  και πενήντα ένα χιλιοστά (€1.699,02)  χωρίς ΦΠΑ ή χιλίων πεντακοσίων ευρώ(€2.089,80) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

10. Τις ανάγκες του έργου και των δομών αυτού.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού χιλίων εξακοσίων ενενήντα εννέα και δυο χιλιοστά (€1.699,02)  χωρίς ΦΠΑ ή δύο χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (€2.089,80) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. για δημιουργία και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού (επανεκτύπωση τετράπτυχου, δημιουργία και εκτύπωση  αφίσας Α3 Plus, πόστερ 70*100 με πιχάκια, εκτύπωση σε υλικό προώθησης USB, σημειωματάριο και μολύβι οικολογικό ) του  Υποέργου 2 της Πράξης «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Καβάλας- Φάση Β» του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη δημιουργία και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ