Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΕΓΑ-Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 22/6/2015.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΠΕΓΑ-Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης», με κωδικό έργου MIS505699 (ΚΕ: 80095) κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Αθανάσιου Μανδήλα, για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά προμήθεια γραφικής ύλης, σας γνωστοποιεί ότι στις 24/06/2015 και ώρα 09.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

 

                                                                                                                       

      Καβάλα  22/06/2015

Γραμματεία ΕΛΚΕ