Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού στα πλαίσια της πράξης «ΠΕΓΑ - Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 13/7/2015

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

ΠΡΑΞΗ: «ΠΕΓΑ - Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης»

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Την αριθμ. 11/25-6-2015 θέμα 5ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αριθμ. 11/25-6-2015 θέμα 15ο απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

9. Τις ανάγκες του υποέργου της πράξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ και ενός λεπτού (€813,01) χωρίς Φ.Π.Α. ή χιλίων ευρώ και (€1.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υπολογιστών του Υποέργου 1 της Πράξης «ΠΕΓΑ - Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης» του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τα υπό προμήθεια είδη του παρόντος Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ