Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Καβάλας - Φάση Β»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 21/8/2015.

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Καβάλας - Φάση Β», με κωδικό έργου MIS296814 (ΚΕ: 80002), κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κ. Δημητρίου Μπαντέκα για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την παροχή υπηρεσιών (διοργάνωση εκδήλωσης/ημερίδας) για τις ανάγκες προβολής & δημοσιότητας της πράξης, σας γνωστοποιεί ότι στις 25/08/2015 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 

 

                                                                                                                       

      Καβάλα  21/08/2015

Γραμματεία ΕΛΚΕ