Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Επιστημονικών Οργάνων

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 10/07/2012

Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και έξι λεπτών (5.691,06 €) χωρίς Φ.Π.Α. ή επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια αισθητήρων μέτρησης αβιοτικών παραγόντων ((α) ατμοσφαιρικoί αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, βαρομετρικής πίεσης, CO, CH4, O2, N2O, NO, UV, H2, υδρατμών, Infrared, φωτοσυνθετικού φωτός, πυρανόμετρου & βροχόπτωσης και (β) εδαφικοί αισθητήρες O2 & pH). του Έργου με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΒΑΛΑΣΙΑ» του ΤΕΙ Καβάλας, της Δράσης  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το υπό προμήθεια είδος του παρόντος Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την Πράξη με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΒΑΛΑΣΙΑ» της Δράσης  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΕΣΠΑ 2007-2013)  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, Αγ. Λουκάς, Καβάλα, όπου θα παραλαμβάνονται μέχρι και τις 20/7/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ στη γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών είναι η κα. Ο. Παπάντσιου, τηλ. 2510-462139 και για την παροχή διευκρινίσεων η κ. Βαλασία Ιακωβόγλου, τηλ. 2510-462125 e-mail: viakovoglou@yahoo.com.