Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τις ανάγκες της πράξης «ΠΕΓΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2/10/2015.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΠΡΑΞΗ: «ΠΕΓΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ»

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του  ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

 

Έχοντας υπόψη:

1. Του Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Την με αριθμό 9/8-6-2015 Θέμα 5ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού, την με αριθμό 10/18-6-2015 Θέμα 22ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού και την με αριθμό 14/17-9-2015 Θέμα 3ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

9. Τις ανάγκες της Πράξης.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και 2 λεπτών (2.439,02€) χωρίς Φ.Π.Α. ή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για προμήθεια αναλωσίμων – εκπαιδευτικού υλικού της Πράξης «ΠΕΓΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ» του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τα υπό προμήθεια είδη του παρόντος Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης. Να σημειωθεί ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και για μέρη – τμήματα του  διαγωνισμού.

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης: «ΠΕΓΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ». Η Πράξη εντάσσεται στο Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικούς πόρους.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ