Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 9/10/2015.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας»

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του  ΤΕΙ Α.Μ.Θ.

 

Έχοντας υπόψη:

1. Του Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Τις με αριθμό 3/29-3-2013 Θέμα 1.2ο και 12/17-7-2015 Θέμα 24ο, αποφάσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού, την με αριθμό 11/14-8-2013 Θέμα 34ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού

9. Τις ανάγκες της Πράξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τεσσάρων  λεπτών (3.465,04€) χωρίς Φ.Π.Α. ή τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ (4.262,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για δαπάνες προβολής και διαφήμισης στο πλαίσιο του  Υποέργου 1 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας» του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τα υπό προμήθεια είδη και την παροχή υπηρεσιών του παρόντος Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υποέργου 1 «Κεντρική δράση για το ΤΕΙ Καβάλας» της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας».  Η Πράξη εντάσσεται στο Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εθνικούς πόρους


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ