Αλλαγή λογότυπου του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

  • Εκτύπωση

Κατόπιν της αλλαγής της ονομασίας του Υπουργείου, ο λογότυπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» έχει διαφοροποιηθεί αναλόγως. Τα σχετικά αρχεία, σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή, έχουν αντικατασταθεί στην υφιστάμενη θεματική ενότητα «Δημοσιότητα Προγράμματος»«Λογότυποι του Ε.Π.» (http://www.edulll.gr/?page_id=158).

 

Λογότυποι του Ε.Π.