Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων - στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «INFORM- Building a structured, indicator based knowledge system for sustainable forest policy and management» του Προγράμματος LIFE

  • Εκτύπωση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ Καβάλας, στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «INFORM- Building structured,  indicator based knowledge system for sustainable forest policy and management» του Προγράμματος LIFE,   κατόπιν αιτήματος της Επιστημονικής Υπευθύνου του έργου για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, σας γνωστοποιεί ότι στις 10/9/2012 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του Συλλογικού οργάνου της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών   της διοργάνωσης της 2ης συνάντησης του Εθνικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών του έργου .


Καβάλα 6/9/2012          

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ