Ανακοίνωση - Ενημερωτικό Σημείωμα

  • Εκτύπωση

Με τη δηµοσίευση του Ν. 4386/2016, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στην απόδοση ποσοστού στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) από τα µέλη Ε.Π. και Ε.∆Ι.Π. πλήρους απασχόλησης που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα ή έχουν έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται από τις 11/5/2016 και τα έσοδα που φορολογούνται ως εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα και προέρχονται από την συµµετοχή τους σε εταιρείες. Επισηµαίνεται ότι στα παραπάνω δεν εντάσσονται τα έσοδα που λαµβάνουν µε τη µορφή µερισµάτων.

Σας ενηµερώνουµε, ότι τα µέλη Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα ή έχουν έσοδα από άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας (σχετική µε την επιστηµονική τους ιδιότητα) οφείλουν να ενηµερώνουν τον Κοσµήτορα της Σχολής τους και να αποδίδουν στον ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ στο οποίο υπηρετούν, ποσοστό 7% επί του ακαθάριστου εισοδήµατος από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας (επισυνάπτεται το ειδικό έντυπο δήλωσης στοιχείων).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ.

Ανακοίνωση (pdf)

Έντυπο δήλωσης στοιχείων (xls)