Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών /εργασιών έργου ECOMED

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 02/02/2017

 


          ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο "ECOMED - SPECIALISATION PROCESS FOR THE ECOENGINEERING SECTOW IN THE MEDITERRANEAN ENVIRONMENT. GENERATION OF THE NECESSARY FEEDBACK BETWEEN ENTERPRISESAND UNIVERSITIES IN A CHANGING CLIMATE ENVIRONMENT", με κωδικό έργου (ΚΕ:80181) κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου του έργου κ. Γ. Ζαΐμη, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών

σας γνωστοποιεί ότι στις 07/02/2017 και ώρα 10.15 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα  2/2/2017

Γραμματεία ΕΛΚΕ