Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών /εργασιών έργου Con-E-Ect

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2/2/2017

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΕΔΡΑ UNESCO CONSERVATION OF RIPARIAN AND DELTAIC ECOSYSTEMS - Con-E-Ect», με κωδικό έργου (ΚΕ:80178) κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου του έργου κ. Δ. Εμμανουλούδη, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 07/02/2017 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

 Καβάλα  2/2/2017

Γραμματεία ΕΛΚΕ