Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τις Ανάγκες Προμήθειας Αναλώσιμων – Γραφικές Ύλης της Πράξης «ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Καβάλας»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 9/10/2012


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καβάλας έχοντας υπόψη:

 

1. Το Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ".

6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8. Την με αρ. πρωτ. 12075/27-8-2010 Απόφασης Ένταξη Πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πανεπιστημίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 1:«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με MIS 296814.

 

9. Την με αριθμό 4/19-4-2011 Θέμα 10.2, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για την διενέργεια του διαγωνισμού και τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Τις ανάγκες του έργου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης έως έξι χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων  ευρώ και μηδέν επτά λεπτών (6.504,07) χωρίς Φ.Π.Α. ή οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και Η/Υ- Fax, CDs, DVDsκαι λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες της Πράξης «ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Καβάλας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα ξεχωριστά ή για τις Ομάδες Α και Β συνολικά, των υπό προμήθεια ειδών του παρόντος Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Υποέργο 1  της πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, Αγ. Λουκάς, Καβάλα, όπου θα παραλαμβάνονται μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στη γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών είναι η κα. Ο. Παπάντσιου, τηλ. 2510-462139 και για την παροχή διευκρινίσεων η κα. Μόσχου Ειρήνη, τηλ. 2510-462137.


Προκήρυξη