Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια της έργου «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Καβάλας»

  • Εκτύπωση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ Καβάλας, στα πλαίσια της έργου με τίτλο  «ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Καβάλας »  και  κωδικό MIS304267, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου κ. Δημητρίου Μπαντέκα, για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προβολή και δημοσιότητα του έργου και συγκεκριμένα για την προμήθεια διαφημιστικών εντύπων (π.χ. Banner, stantγια banner, επανεκτύπωση τετράπτυχου κ.α.) σας γνωστοποιεί ότι στις 19/10/2012 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του Συλλογικού οργάνου της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου.                                                                                                             

Καβάλα 17/10/2012       

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ