Γνωστοποίηση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών

  • Εκτύπωση

Η επιτροπή διενέργειας κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ ΑΜΘ, στα πλαίσια του έργου με τίτλο «MSc στην Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών» κατόπιν ορισμού, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τιμολογίων και υλικών σας γνωστοποιεί ότι στις 09/02/2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο της Προέδρου του ΕΛΚΕ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Καβάλα, 07/02/2018
Επιτροπή ΕΛΚΕ