Company Logo

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις ανάγκες προμήθειας μικροεξοπλισμού της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 2/11/2012


Έχοντας υπόψη:

1. Του Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ".

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Την υπ. αριθμ. 15/23-10-2012 (Θέμα 5ο), απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για την διενέργεια του διαγωνισμού

9. Τις ανάγκες του Υποέργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού, του Υποέργου 1 της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τα υπό προμήθεια είδη του παρόντος Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Υποέργο 1  της πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, Αγ. Λουκάς, Καβάλα, όπου θα παραλαμβάνονται μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ στη γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών είναι η κα. Ο. Παπάντσιου, τηλ. 2510-462139 και για την παροχή διευκρινίσεων η   κ. Δ. Δεμιρτζή, τηλ. 2510-462602.

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια των αναφερομένων στο Παράρτημα Α της παρούσας είδους εξοπλισμού.

 

 2. Προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό δαπάνης χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

3. Σύνταξη και υποβολή προσφορών - Τιμές

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του.

Πρόσωπα που δικαιούνται συμμετοχής :

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργούν νόμιμα, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται με αντικείμενο τα υπό προμήθεια αγαθό.

β) Συνεταιρισμοί,

γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά

δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών και

ε) Κάθε προσφέρων, που σύμφωνα με την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών του συνημμένου Παραρτήματος A (διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης /κατακύρωσης.

Οι τιμή θα δίδεται με και χωρίς ΦΠΑ, εκφρασμένη σε ευρώ. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί στο είδος.

Οι προσφορές υποβάλλονται:

α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την καταληκτική προθεσμία.

β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία λήξης  προθεσμίας του διαγωνισμού.

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν Προσφορά σε ένα (1) αντίγραφο.

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

•Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ).

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου του διαγωνισμού.

• Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

4. Δημοσίευση

Το πλήρες τεύχος της Πρόσκλησης είναι δημοσιευμένο στον  δικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε. (ee.teikav.edu.gr).

 

5. Κατακύρωση του Διαγωνισμού

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Καβάλας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό στα πλαίσια πάντα του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Μεταξύ της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και του προμηθευτή αυτού θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

 

6. Παράδοση- Παραλαβή

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο χώρο και τον τόπο που θα υποδειχθεί. Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι παραδοτέα σε τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης.

 

7. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος :

·       αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα είδη που του κατακυρώθηκαν αμέσως μετά την επίσημη προς αυτόν ανάθεση.

·       είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση του είδους.

 

 

 

8. Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή θα υλοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή [ποιοτική και ποσοτική] του είδους της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

 

9. Κρατήσεις –Επιβαρύνσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

1. Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης μέχρι τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.

2. Η παρακράτηση του νόμιμου φόρου, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου.

 

10. Γενικοί Όροι

10.1. Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλονται στη παρακάτω διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Καβάλας

Αγ. Λουκάς, 65404

Καβάλα

10.2. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από το Τ.Ε.Ι. Καβάλας καθημερινά, 10.00 – 12.00 μ.μ., και συγκεκριμένα από την κ. Δεμιρτζή (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510 462602).


Προκήρυξη 

ΠροσκλήσειςCopyright © 2012 - 2018 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης