Προκήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Έργου με τίτλο: "Υποέργο 3: Ανάπτυξη Συστημάτων Προσομοίωσης – Εξομοίωσης”, στο πλαίσιο της Πράξης «Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 9/11/2012


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του ΤΕΙ Καβάλας, αφού έλαβε υπόψη την Πρόσκληση 21.1, Άξονας Προτεραιότητας 02, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», καθώς και την αριθμ. 152.098/ΨΣ9540‐Α2/20.04.2011 Απόφαση ένταξης στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 154.771/ΨΣ4684-Α2/21.9.2011 Απόφασή της, προκηρύσσει ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Έργου με τίτλο: "Υποέργο 3: Ανάπτυξη Συστημάτων Προσομοίωσης – Εξομοίωσης”, στο πλαίσιο της Πράξης «Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια» με κωδικό MIS: 304282, προϋπολογισμού δαπάνης 103.829,27 (χωρίς ΦΠΑ) 127.710,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις παρακάτω ιστοσελίδες για τα Τεύχη της Διακήρυξης και λοιπές πληροφορίες:

Α. Γενικές Πληροφορίες:

·         Περίληψη της Διακήρυξης: http://axis.teikav.edu.gr/211/YE3/MIS_304282_YE3_perilipsi.pdf

·         Έντυπο Υποψηφίων Αναδόχων: http://axis.teikav.edu.gr/211/YE3/MIS_304282_YE3_Entipo_Stoixion.pdf

Β. Τεύχη Διακήρυξης:

·         Μέρος Α της Διακήρυξης: http://axis.teikav.edu.gr/211/YE3/MIS_304282_YE3_part_A_Revised.pdf

·         Μέρος Β της Διακήρυξης: http://axis.teikav.edu.gr/211/YE3/MIS_304282_YE3_part_B_Revised.pdf

·         Μέρος Γ της Διακήρυξης: http://axis.teikav.edu.gr/211/YE3/MIS_304282_YE3_part_C_Revised.pdf

Γ. Παραρτήματα:

·         Σχέδιο Σύμβασης: http://axis.teikav.edu.gr/211/YE3/MIS_304282_YE3_Sxedio_Simvasis.pdf

Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Τετάρτη 12/12/2012, ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Καβάλας-Άγιος Λουκάς, Καβάλα από την αρμόδια επιτροπή.


Προκήρυξη