Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων στα πλαίσια του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας»

  • Εκτύπωση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΤΕΙ Καβάλας, στα πλαίσια της έργου με τίτλο  «Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας»  με κωδικό MIS299915, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, κ. Δημητρίου Εμμανουλούδη, για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός (1) εκτυπωτή συνολικού προϋπολογισμού έως 1.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σας γνωστοποιεί ότι στις 23/11/2012 και ώρα 10.15 π.μ. στο γραφείο του Προέδρου της Ε.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση του Συλλογικού οργάνου της Επιτροπής Διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου.                             

                                                                                   

Καβάλα 21/11/2012       

                                                                                    Γραμματεία ΕΛΚΕ