Company Logo

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 29/11/2012


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του   ΤΕΙ Καβάλας

 

Έχοντας υπόψη:

1. Του Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

3. Του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/2007) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

8.  Την με αριθμό 8/26-6-2012 Θέμα 14.8ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για τη διενέργεια του διαγωνισμού, την με αριθμό 16/27-11-2012 Θέμα 20.8ο,  τροποποίηση απόφασης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την με αριθμό 14/27-9-2012 Θέμα 20.7ο, απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού,

9. Τις ανάγκες των υποέργων της πράξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού  έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα και πενήντα επτά (6.910,57) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή οκτώχιλιάδων πεντακοσίων (8.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού του Υποέργου 7 της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας» του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τα υπό προμήθεια είδη του παρόντος Διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το αντίστοιχο Υποέργο της Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας».  Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, Αγ. Λουκάς, Καβάλα, όπου θα παραλαμβάνονται μέχρι τις 10/12/2012, ημέρα Δευτέρα στη γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε.  Αρμόδιο γραφείο για την παραλαβή προσφορών είναι το πρωτόκολλο, τηλ. 2510-462139 και για την παροχή διευκρινίσεων η κ. Ιωάννα Παντελίδου, τηλ. 2510-462203.

 

 

 

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια του αναφερομένου εξοπλισμού στο Παράρτημα Α της παρούσας.

 

 

 2. Προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα και πενήντα επτά (6.910,57)  ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500,00)  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

3. Σύνταξη και υποβολή προσφορών - Τιμές

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του.

Πρόσωπα που δικαιούνται συμμετοχής :

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργούν νόμιμα, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται με αντικείμενο τα υπό προμήθεια αγαθό.

β) Συνεταιρισμοί,

γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά

δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών και

ε) Κάθε προσφέρων, που σύμφωνα με την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών του συνημμένου Παραρτήματος A (διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της προκήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.

Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών υπό μορφή Πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης /κατακύρωσης.

Οι τιμή θα δίδεται με και χωρίς ΦΠΑ, εκφρασμένη σε ευρώ. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί στο είδος.

Οι προσφορές υποβάλλονται:

α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την καταληκτική προθεσμία.

β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία λήξης  προθεσμίας του διαγωνισμού.

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν Προσφορά σε ένα (1) αντίγραφο.

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

•Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ).

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου του διαγωνισμού.

• Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

4. Δημοσίευση

Η Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο  δικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε. (ee.teikav.edu.gr) και εναλλακτικά στο  δικτυακό τόπο του ΤΕΙ Καβάλας (www.teikav.edu.gr).

 

5. Κατακύρωση του Διαγωνισμού

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Καβάλας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό στα πλαίσια πάντα του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Μεταξύ της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

 

6. Παράδοση- Παραλαβή

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο χώρο και τον τόπο που θα υποδειχθεί.    Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι παραδοτέα σε εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης.

 

7. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος :

·       αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα είδη που του κατακυρώθηκαν αμέσως μετά την επίσημη προς αυτόν ανάθεση,

·       είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση των ειδών,

8. Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή θα υλοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή [ποιοτική και ποσοτική] των ειδών της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

 

9. Κρατήσεις –Επιβαρύνσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

1. Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης μέχρι τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.

2. Η παρακράτηση του νόμιμου φόρου, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου.

 

10. Γενικοί Όροι

10.1. Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Καβάλας

Αγ. Λουκάς, 65404

Καβάλα

10.2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν καθημερινά, 10.00 – 12.00 μ.μ.,

με τον κ. Αθανάσιο Μητρόπουλο, τηλ. 2510-462337.


Προκήρυξη 

ΠροσκλήσειςCopyright © 2012 - 2018 Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης