Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1) μίας θέσης εξωτερικού συνεργάτη για την εκπόνηση της εξωτερικής αξιολόγησης του Έργου με τίτλο: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Καβάλας»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 4/7/2013


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, (1) μίας θέσης εξωτερικού συνεργάτη, για την εκπόνηση της εξωτερικής αξιολόγησης του Έργου με τίτλο: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Καβάλας» και κωδικό ΟΠΣ: 296814, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μετά από διαδικασία συνέντευξης.

Σημειώνεται ότι όπου χρειάζεται η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τους υποψηφίους σε πρακτικά θέματα του αντικειμένου τους για τη διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχουν.

Προσόντα αντισυμβαλλόμενου:

·      Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων

·      Τουλάχιστον (10) δεκαετή επαγγελματική εμπειρία, ένα μέρος της οποίας να είναι σε αξιολογήσεις προγραμμάτων – επιχειρηματικών προγραμμάτων

·      Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση για επιλογή προσωπικού με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα) ώστε να αποδεικνύουν τα ζητούμενα προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήέως και τις 15/7/2013 ημέρα Δευτέρα στη διεύθυνση:

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

ΤΕΙ Καβάλας,

Άγιος Λουκάς 65404

με την ένδειξη για το έργο: «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Καβάλας»

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 2510462137.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ