Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (4) τεσσάρων θέσεων εξωτερικών συνεργατών, για τις ανάγκες των έργων ΕΣΠΑ του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Καβάλας

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 24/8/2012

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καβάλας (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (4) τεσσάρων θέσεων εξωτερικών συνεργατών, για τις ανάγκες των έργων ΕΣΠΑ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καβάλας, μετά από διαδικασία συνέντευξης. Σημειώνεται ότι όπου χρειάζεται η Επιτροπή δύναται να εξετάσει τους υποψηφίους σε πρακτικά θέματα του αντικειμένου τους για τη διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχουν.

Προσόντα αντισυμβαλλομένων:

 

ΘΕΣΗ  Νο  1      (Υπηρεσίες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών

  Απαιτούμενα Προσόντα

-        Πτυχίο ΤΕ – Διοίκησης και Οικονομίας ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής.

-        Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γ’ κατηγορίας Φοροτεχνικού – Λογιστή.

-        Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ.

-        Τουλάχιστον (5) πενταετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο.

-        Τουλάχιστον (3) τριετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΘΕΣΗ  Νο  2  (Υπηρεσίες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών

Απαιτούμενα Προσόντα

-        Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής.

-        Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην τεχνολογία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

-        Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

-        Τουλάχιστον (5) πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην προετοιμασία, υλοποίηση, τεχνική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Επιθυμητά Προσόντα

-        Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με χρήση HTML, TCL, Javascript, PHP,MySQL.

 

ΘΕΣΗ  Νο  3  (ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών  

Απαιτούμενα Προσόντα

-        Πτυχίο ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας.

-        Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επίπεδο Lower.

-        Γνώση χειρισμού Η/Υ , ECDL (7 ενότητες).

-        Προϋπηρεσία σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

-        Επιθυμητή Προϋπηρεσία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΘΕΣΗ 4  (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών  

Απαιτούμενα Προσόντα

-        Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.

-        Γνώση χειρισμού Η/Υ,  ECDL (7 ενότητες).

-        Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

-        Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας, επίπεδο Zertifikat (αντίστοιχο του Lower).

-        Σεμινάριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής.

-        Επιθυμητή Προϋπηρεσία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να υποβάλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα) που αποδεικνύουν τα ζητούμενα προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, ΤΕΙ Καβάλας, Άγιος Λουκάς 65404 έως και τις 3/9/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προκήρυξη, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462203.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ