Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση

  • Εκτύπωση

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, βάσει του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή  στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια φιαλών νερού καθώς και την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και συντήρησης των ψυκτών για το έτος 2017 με την προβλεπόμενη από τον ως άνω νόμο για το συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού των 362,90€ άνευ Φ.Π.Α. διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ