ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «SMART MEDICINE - SMART_MED»

  • Εκτύπωση

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24-11-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«SMART MEDICINE - SMART_MED»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη μετά από διαδικασία συνέντευξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Έξυπνη Ιατρική" (SMART MEDICINE, με ακρωνύμιο SMART_MED), που υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Αναλυτικά:

 

Πρόσκληση