Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονικσμό των υποδομών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονικσμό των υποδομών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30200000-1, 48000000-8, 30220000-7, 30232100-5, 39717000-1, 39000000-2, 39515000-5, 44521120-5.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 125.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (155.000,000€ με ΦΠΑ 24%).

Η κατακύρωση θα γίνει ανά τμήμα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα ή περισσότερα τμήματα. Για κάθε τμήμα στο οποίο συμμετέχουν, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων.

Στην αίτηση συμμετοχής που υποβάλλεται ηλεκτρονικά σημειώνεται και το τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την οριστική παράδοση των υπό προμήθεια ειδών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Αναλυτικά η διακήρυξη (pdf).