Ανακοίνωση εις το ορθόν - Διακήρυξη 2/2018 ΤΕΙ ΑΜΘ

  • Εκτύπωση

Εκ παραδρομής στη σελίδα 7 στην ενότητα «1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» της Διακήρυξης ΑΡ 2/2018 του Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. με Αρ. πρωτοκόλλου 2419 και με ΑΔΑ: ΩΣΣ4ΟΞΝΗ-ΔΓΖ αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία λανθασμένα η Παρασκευή 25/05/2018 αντί του ορθού Δευτέρα 04/06/2018.

Ανακοίνωση (pdf).

Διακήρυξη 2/2018 (pdf).

Διευκρινίσεις (pdf).