ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 11/7/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΛΚΕ)  ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τεσσάρων (4) Εξωτερικών Συνεργατών, για το έργο «Ανάπτυξη Προτύπου Συστήματος για την Ασκηση Διαχείρισης και τη Λήψη Αποφάσεων στο Αστικό Πράσινο του Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5016099», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ ΑΜΘ 2014-2020 ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ