ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Έργο: Διαχείριση Υπόγειων Υδάτων για Μη Πόσιμες Χρήσεις, Προστασία Υπογείων και Θέρμανση – Πιλοτική Εφαρμογή

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 31/7/2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διαχείριση Υπόγειων Υδάτων για Μη Πόσιμες Χρήσεις, Προστασία Υπογείων και Θέρμανση – Πιλοτική Εφαρμογή», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, διασυνοριακό πρόγραμμα “Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014-2020”, ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ