ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ»

  • Εκτύπωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18/09/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ ΑΜΘ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ», και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Γ. Φλώρου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ