Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of harm

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)  του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στο πλαίσιο του έργου «BlackSeaBasininterdisciplinarycooperationnetworkforsustainablejointmonitoringofenvironmentaltoxicantsmigration, improvedevaluationofecologicalstateandhumanhealthimpactofharmfulsubstances, andpublicexposurepreventionMONITOX» του ΕΠ BLACKSEABASIN 2014-2020


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος