Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού Έργου με τίτλο: «Εξατομικευμένος Βέλτιστος Τρύγος με Αυτόνομο Ρομπότ»

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγω­νισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εξατομικευμένος Βέλτιστος Τρύγος με Αυτόνομο Ρομπότ», της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42990000-2, 31712000-0.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.564,52€ χωρίς ΦΠΑ (56.500,00€ με ΦΠΑ 24%).

Αναλυτικά (pdf).