Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού Έργου με τίτλο: «Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση»

  • Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγω¬νισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση», της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 42990000-2, 32333200-8, 30213100-6, 30213300-8.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 21.048,39€ χωρίς ΦΠΑ (26.100,00€ με ΦΠΑ 24%).

Αναλυτικά (pdf).